Klauzula informacyjna

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  Szanowny Pacjencie,

  mając na względzie uregulowania zawarte w art. 13 ust. 1 oraz 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe.

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDICUS 99 Czuczman Spółka Jawna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Dworcowa 1D NIP: 6332234955, Tel: 324764550, e-mail: medicus99@medicus99.pl zwana dalej Przychodnią.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej lub wykonywania innych ciążących na administratorze obowiązków określonych w przepisach prawa. Przetwarzanie odbywa się zarówno podczas procesu rejestracji jak i udzielania świadczenia zdrowotnego w gabinecie lekarskim, zabiegowym, diagnostycznym oraz pielęgniarskim i położniczym (art. 9 ust. 2 pkt h rozporządzenia RODO).

  Dodatkowo w celu usprawnienia procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przetwarzamy Pani/Pana numeru telefonu lub adresu e-mail, który wykorzystywany będzie wyłącznie w celu poinformowania o dostępności wyników badań, przypomnienia o zaplanowanej wizycie, zabiegu lub przekazania informacji o odwołaniu wizyt (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO).

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również w związku realizacją umowy na świadczenie usług ( art. 6 ust.1 pkt b rozporządzenia RODO), z prowadzeniem ksiąg rachunkowych lub rozliczeń podatkowych, tj. m.in. w związku np. z wystawieniem faktury za wykonane usługi (art.6 ust. 1 pkt c rozporządzenia RODO w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

  Dane osobowe przetwarzamy w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami co jest naszym oraz Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia RODO).

  W przypadkach niewymienionych powyżej, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa świadomej zgody w celu wymienionym bezpośrednio w treści zgody (art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia RODO).

  III. Odbiorcy danych

  Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym uprawnionym na mocy ustawy organom i instytucjom. Dane udostępniane również będą podmiotom z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, takim m.in. jak:

  • inne podmioty medyczne wykonujące usługi dla Przychodni,
  • laboratoria diagnostyczne,
  • dostawcy usług i rozwiązań technicznych lub organizacyjnych czyli np. firmy IT lub serwisy sprzętu medycznego,

  Dane udostępniane będą również osobom i instytucjom upoważnionym przez Panią/Pana do wglądu do dokumentacji medycznej.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  – 20 lat w przypadku dokumentacji medycznej oraz dokumentacji medycyny pracy (za wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2017, poz. 1318 t.j. oraz §12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów),

  – 22 lat – dokumentacja medyczna dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia,

  – 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich,

  – 5 lat w przypadku skierowań lub zleceń lekarskich, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne.

  Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

   

  1. Twoje prawa

  Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego aby Przychodnia je przetwarzała, z zastrzeżeniem, że prawo do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę, w związku z powyższym żądanie ich usunięcia spotka się z odmową zrealizowania przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z wyłączeniem przetwarzania danych osobowych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę,

  Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

  W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: medicus99@medicus99.pl lub osobiście w przychodni ul. Dworcowa 1D, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

  VII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych

  Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w przypadku skorzystania z wykonania świadczeń medycznych, w związku z powyższym w przypadku odmowy podania tych danych, konsekwencją będzie nieudzielenie świadczenia medycznego za wyjątkiem stanów nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia. W pozostałych przypadkach podanie takich danych jak numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, jednak straci Pani/Pan możliwość przypomnienia o terminie wizyty lekarskiej lub otrzymania innej informacji związane m.in. z przebiegiem leczenia np. poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań.

  VIII. Dane dotyczące profilowania danych

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.